Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Primaria  »  Funcții vacante
Funcții vacante
ANUNŢ
Primăria comunei Țipala
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
de specialist  (preceptor fiscal - 0,5unitate), pe perioada nedeterminată
 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Primăria comunei Țipala anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist (preceptor fiscal - 0,5unitate), pe perioada nedeterminată
Scopul general al funcţiei:
Realizarea sarcinilor şi exercitarea activităţilor eficiente privind activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei în calitate de perceptor fiscal.
Sarcinile de bază:
asigurarea evidenţei integrale şi conforme a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL şi  evidenţa  acestor obligaţii, cu excepţia celor administrate de alte organe;
întreprinderea măsurilor pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale;
examinarea scrisorile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor;
efectuarea controalelor fiscale, în limitele competenţelor;
contribuirea la tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale;
elaborează proiecte de decizii în domeniu, însoţite de notă informativă şi înaintează spre adoptare Consiliului local
exercitarea altor atribuţii prevăzute expres de legislaţia fiscală.
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază:
deţine cetăţenia Republicii Moldova;
posedă limba de stat;
are capacitate deplină de exerciţiu;
nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 
are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Cerinţe specifice:
Studii:superioare absolvite cu diploma  sau studii medii de specialitate absolvite cu diploma  în domeniu economic sau fiscal.
Experienţă profesională: 
Experienţa de lucru în domeniul economic/fiscal va fi o prioritate.
Cunoştinţe:
cunoaşterea legislaţiei fiscale;
cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul APL;
cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat;
cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Office (Word, Excel, etc.), Internet Explorer.
Abilităţi:
Abilităţi bune în comunicarea scrisă şi verbală, rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor, autoperfecţionare, analiză şi sinteză, planificare, lucru eficient în echipă şi independent, organizare şi coordonare, lucrul cu informaţia, aplanarea situaţiilor de conflict, negociere, utilizarea mijloacelor tehnice şi de birou, respectarea normelor de etică şi conduită profesională.
Atitudini/comportamente:
Flexibilitate, responsabilitate, profesionalism, creativitate şi spirit de iniţiativă, respect, receptivitate la idei noi, obiectivitate, diplomaţie, disciplină, loialitate, tendinţa către dezvoltare profesională continuă.
Condiţiile de muncă :
regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
program de muncă: luni-vineri, orele 8-00 – 17-00, pauză de masă 12-00 – 13-00;
activitate de birou, ieşiri în teritoriu şi deplasări.
Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:
formularul de participare (Anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs din HG nr. 201 din 11 martie 2009);
copia buletinului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
copia carnetului de muncă și/sau certificate de la locurile de muncă;
cazierul judiciar.
 Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă /prin e-mail Dosarul de concurs.
Notă:
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul lor, pentru a verifica veridicitatea lor. In situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la dala, desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova;
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”;
Legea nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
Legea nr. 25 din 22.02.2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;
Legea nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”;
Legea nr. 90 din 25.04.2008 „Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”;
Legea nr. 325 din 23.12.2013 „Privind testarea integrităţii profesionale”;
Legea nr. 190 din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”;
Legea nr.982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”;
Hotărîrea Gevernului nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei.
Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:
Pînă la  27 octombrie   2021 ora 17.00, sediul Primăriei Țipala.
 
În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
 
Locul desfăşurării concursului:
Depunerea dosarului cu documentele necesare de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului vor avea loc la sediul Primăriei Țipala, pe adresa: MD-6828, s.Țipala r.Ialoveni 
Telefon de contact – 0(268) 61-238; 079826445.
E-mail – tipalaprimaria@gmail.com
 

Accesări: 1041


Prima pagină  »  Primaria  »  Funcții vacante


© 2022 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS