Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Primaria  »  Servicii Administrative
Servicii Administrative
Certificat de deces
Publicat: 17.09.2020   

Acte necesare pentru înregistrarea decesului
 
La momentul înregistrării decesului declarantul este obligat să prezinte urmărtoarele acte:
 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce a constatat decesul;
 • actul de identitate, livretului militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei decedate;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate a declarantului.
 
Actul de deces se întocmeşte în urma declaraţiei verbale:
 • la organul de stare civilă sau primăria localităţii în a cărui rază teritorială:
  • s-a produs decesul;
  • a avut ultimul domiciliu persoana decedată;
  • a fost găsit cadavrul persoanei decedate;
  • se află instituţia care a eliberat actul constatator al decesului.
 • la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova în cazul cînd decesul s-a produs peste hotarele ţării.
_______________________________________________________________________________________
Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către o singură persoană care are dreptul de a o primi, însoţită de următoarele documente:
    a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie);
    c) certificatul de deces (în copie).
În cazul naşterii unui copil mort, la cerere se anexează următoarele documente:
    a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie);
    b) certificatul ce confirmă naşterea copilului mort, eliberat de instituţia medicală;
   Membru de familie este obligat să confirmă gradul de rudenie prin următoarele documente:
a) certificat de naştere (în original şi în copie);
b) certificat de căsătorie (în original şi în copie).
 Persoana care a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
c) actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.
Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către o singură persoană care are dreptul de a o primi, însoţită de următoarele documente:
    a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie);
    c) certificatul de deces (în copie).
Cererea privind acordarea ajutorului de deces se depune în termen de 12 luni de la data decesului în casa teritorială de asigurări sociale în care s-a aflat la evidenţă sau în raza căreia a domiciliat  persoana decedată.
Ajutorul de deces se stabileşte şi se plăteşte în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii tuturor actelor necesare.
_____________________________________________________________________________________
Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condiţiile pentru obţinere unei pensii de dizabilitate.
Pensia de urmaş se acordă următoarelor categorii:
1) copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani, se calculează în mărime de 75% pentru fiecare urmaș, dar nu mai puțin decât cuantumul alocației sociale pentru pierderea întreținătorului.   
2) soţului supravieţuitor dacă la momentul decesului întreţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare sau a fost încadrat în gradul de dizabilitate sever sau accentuat, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit, în cuantum de 50%;
3) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vârsta de 3 ani ai întreţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în cuantum de 50%.
ACTE NECESARE:
 • buletinul de identitate (în original şi copie);
 • certificatul de deces al întreţinătorului (în original şi copie);
 • certificatul de naştere al copilului (în original şi copie);
 • certificatul despre studii al copilului în vârstă de la 18 la 23 de ani;
 • certificatul de căsătorie (în original şi copie);
 • acte justificative ce confirmă că soţul (soţia) sau tutorele nu lucrează şi se ocupă de îngrijirea copiilor  întreţinătorului decedat, ce nu au atins vârsta de trei ani;
 • carnetul de muncă (în original şi copie) sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare ale întreţinătorului decedat;
 • diploma de studii la secţia de zi a instituţiilor superioare de învăţământ (până la data de 01.01.1999) (în original şi copie) ale întreţinătorului decedat
 •  livretul militar (în original şi copie) sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar ale întreţinătorului decedat;
 •  alte documente după caz.
TERMENUL DE DEPUNERE/EXAMINARE A CERERII:
Pensia de urmaş se stabileşte de pe perioada cât se confirmă dreptul de la data decesului susţinătorului dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată;
 • În cazurile în care a fost depăşit termenul de depunere a cererii, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar;
 • Termenul de examinare - 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele  necesare.
_______________________________________________________________________________________
Indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi
Indemnizaţia în cazul decesului soţului se stabileşte dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
- la data decesului, soţul decedat beneficia de pensie pentru limită de vîrstă stabilită în condiţiile Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii mai puţin de 5 ani după stabilirea pensiei;
- decesul a survenit începînd cu 01.01.2020;
- soţul supravieţuitor, indiferent de vîrstă, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată;
- indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi se acordă indiferent dacă soţul supravieţuitor este sau nu beneficiar de pensii în sistemul public de pensii, cu condiţia că pensia aflată în plată a soţului supravieţuitor sau venitul lunar asigurat realizat de către acesta în luna decesului soţului nu depăşeşte de 1,5 ori minimul de existenţă pentru pensionari, conform datelor Biroului Naţional de Statistică disponibile la momentul solicitării indemnizaţiei;
- indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi a fost solicitată în termen de 3 ani de la data decesului.
ACTE NECESARE:
La cererea de stabilire a indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţi se anexează următoarele documente în original şi în copie:
 
- Buletinul de identitate
- Certificatul de deces
- Certificatul de căsătorie
TERMEN DE DEPUNERE/EXAMINARE A CERERII
Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţi se depune personal de către soţul supravieţuitor, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale de la domiciliul soţului supravieţuitor, unde se înregistrează în mod obligatoriu.
Indemnizaţia se stabileşte din luna depunerii cererii. În cazul depunerii cererii în luna în care a survenit decesul soţului, indemnizaţia se stabileşte din luna următoare.
Acordarea dreptului la indemnizaţie în cazul decesului unuia dintre soţi sau respingerea cererii se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.
Decizia cu privire la respingerea cererii şi motivul respingerii se expediază solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.
CUANTUMUL INDEMNIZAȚIEI:
Cuantumul indemnizaţiei se stabileşte în mărimea pensiei pentru limită de vîrstă, aflată în plată la data decesului beneficiarului de pensie, dar nu poate depăşi suma a cinci salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul în care a avut loc decesul. Salariul mediu lunar prognozat pe economie este aprobat de către Guvern.
Indemnizaţia se acordă lunar, pentru o perioadă calculată conform formulei:
T = 5 - p,
unde:
          T - perioada pentru care soţul supravieţuitor va beneficia de indemnizaţie;
          p - perioada în care soţul decedat a beneficiat de pensie pentru limită de vîrstă.
Indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi, nu se reexaminează şi nu se indexează.

 
Servicii Administrative

Publicat: 17.09.2020   
Publicat: 17.09.2020   
Publicat: 01.09.2020   
Certificate/adeverințe eliberate de primăria comunei Țipala, în baza deciziei consiliului comunal Țipala nr. 10/4 din 20.12.2019 "Cu privire la stabilirea plăţilor pentru prestarea serviciilor la primărie pentru anul 2020" Citeşte mai mult...


© 2021 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS