Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Satul Țipala  »  Statutul comunei Ţipala
Statutul comunei Ţipala
Statutul comunei Ţipala
Publicat: 20.05.2020   

                                                                                              APROBAT

                                                                                                prin decizia consiliului  

Comunal Țipala nr. 1/2   

Din: 28.02.2020

STATUTUL

Comunei Țipala, raionul Ialoveni

 

PRINCIPII GENERALE

1. Prezentul statut este aprobat de către Consiliul Comunal Ţipala în conformitate cu prevederile art. 14, lit. m) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi al Legii nr. 436 din 06.11.2003 privind statutul-cadru al satului (comunei, oraşului (municipiului).

2. Prezentul statut reglementează organizarea administrativ-teritorială a comunei Ţipala.

Comuna Ţipala se află la 30 km sud de Chişinău şi 30 km de la centrul raional Ialoveni, învecinîndu-se cu satul Puhoi, Răzeni, Gangura, Horeşti, Sîngera şi Dobrogea.

 

3. Localitatea de reşedinţă a unităţii administrativ - teritoriale este satul Ţipala. Schimbarea localităţii de reşedinţă se stabilieşte prin lege.

 

4. Potrivit prevederilor Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, comuna Ţipala este unitate administrativ-teritorială de nivelul I din componenţa raionului Ialoveni.

 

5. Denumirea oficială a unității administrativ teritorială este comuna Țipala, raionul Ialoveni, Republica Moldova.  În hotarele  comunei Ţipala intră trei sate: Ţipala, Bălţaţi şi Budăi.

6. Numărul total al locuitorilor comunei Ţipal la sfîrşitul anului 2019 constituie  4541 persoane, apartenenţa etnică 99 % români,  dintre care:

 • Satul Țipala - 3674 persoane.  În documentele oficiale de Stat ca localitate este menționat în anul 1700;
 • Satul Bălțați -  550  persoane, se găsește la o depărtare de 3 km de centru administrativ Țipala. Pentru prima dată este menționat în anul 1772 ca localitate.
 • Satul Budăi – 317  persoane, se găsește la o depărtare de 2,5 km de centru administrativ Țipala. Ca localitate  este menționat în anul 1720.

7. Suprafaţa administrativ -teritorială a comunei Ţipala este de 4186  ha,  dintre care proprietate private – 2576 ha, proprietate publică – 1609, fîşii forestiere şi păduri – 316 ha, terenuri sub ape – 402 ha, drumuri 171 ha, străzi – 46 ha,   alte terenuri – 14

 

8.  Consiliul comunal  Ţipala este ales în conformitate cu prevederile Codului Electoral şi al  Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 în scopul soluţionării poblemelor de interes local  şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea consiliului aprobat prin decizia consiliului comunal Ţipala

9. Primarul este autoritatea reprezentativă a populaţiei comunei Ţipala şi executivă a consiliului comunal Ţipala care participă la şedinţele consiliului local cu dreptul de  a se pronunţa asupra tuturor proiectelor şi problemelor supuse dezbaterilor, fără drept de vot. Pornind de la nivelul administraţiei publice locale, primarul îşi exercită atribuţiile de bază în conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi al Legii privind descentralizarea administrativă.

10. Primăria este  structura funcţională care asistă primarul în exercitarea  atribuţiilor de bază. Conform statelor de personal sunt aprobate 7 unităţi de personal :

 • Primar – 1
 • Secretar – 1
 • Contabil şef – 1
 • Contabil – 1,5
 • Specialist pentru reglementarea regimului funciar – 1
 • Specialist pentru perceperea fiscală – 1
 • Dactilograf – 0,5

11. Principalele instituţii din domeniul învăţămîntului, culturii, sănătăţii, care activează pe teritoriul comunei Ţipala sunt:

 • Liceul Teoretic Ţipala, cu o capacitate  de 1176 locuri, activează din anul 1983
 • Instituţia de Educaţie Timpurie “Ghiocel”, satul Ţipala, cu o capacitate de 165 locuri, activează din anul 1987
 • Instituţia de Educaţie Timpurie “Romaniţa”, satul Bălţaţi, cu o capacitate de 40 locuri, activează din anul 2014
 • Centrul de Sănătate Publică
 • Biblioteca Publică, activează din anul 1964
 • Căminul Cultural, activează din anul 1974
 • Biserica

 12. Comuna Ţipala beneficiază de o reţea de drumuri asfaltate, variantă alba şi pietriş. Calea ferată care traversează comuna Ţipala se află la o distanţă de 4 km de la satul Ţipala, punctul de oprire fiind în satul Bălţaţi. Comuna Ţipala se află la o distanţă de 24 km de Aeroportul Internaţional Chişinău şi 106 km de la vama Leuşeni.

Totodată, comuna Ţipala este traversată de drumul national L465, care uneşte R2 de M3,

13. Serviciile publice locale existente în comuna Ţipala care-şi desfăşoară activitatea sunt:

- servicii de poştă

- servicii de alimentare cu apă şi canalizare

 - servicii de telefonie fixă, mobilă, internet

- servicii iluminare stradală

 - Servicii furnizare  energie electrică

 14. Pe teritoriul comunei Ţipala există două Asociaţii Obşteşti AO “Baştina” şi AO “Marius”

15. Activităţi economice specifice care se desfăşoară  pe teritoriul comunei Ţipala sunt: agricultura, viticultura, prelucrarea fructelor, comercializarea cu amănîntul a produselor alimentare şi nealimentare prin întreprinderi individuale.

16. Biserica de piatră din localitate a fost înălţată în anul 1872 şi din anul 1985 încoace funcţia de paroh al bisericii o onorează protoiereul Teodor Cebotari. Hramul bisercii şi al comunei Ţipala este sărbătorit pe data de 21 noiembrie, de sărbătoarea “Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”.

Marea majoritate a locuitorilor comunei Ţipala sunt de religie creştin ortodoxă. Însă pe lîngă aceasta există o comunitate restrinsă de religie  martorii lui Iehova.

17. Regulile de amenajare şi salubrizare a  teritoriului comunei Ţipala sunt prevăzute în Regulamentul  de menţinere a curăţeniei aprobat prin decizia consiliului comunal Ţipala.

18. În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi al Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova comuna Ţipala dispune în condiţiile legii de patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unitaţă administrativ-teritoriale, alcătuit din bunuri mobile şi imobile, din domeniul public sau privat al comunei.

 

19.  Toate bunurile care aparţin comunei Ţipala se supun inventarierii anuale. Înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor proprietate a comunei Ţipala, se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres de lege.

 

20. În scopul respectării și implimentării prevederilor Legii 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectele de decizie ce ţin aprobarea bugetului local, executarea bugetului, modul de instituire şi de percepere a impozitelor, taxelor şi altor plăţi locale, alte proiecte de decizii ce necesită a fi consultate public sunt plasate pe panourile informative din localitate şi pagina web a primăriei tipala.md.

 

21. Atribuirea ori schimbare denumirilor de străzi şi a altor locuri publice de interes local se realizează prin decizia consiliului comunal, în conformitate cu prevederile legii.


22.  Persoanelor fizice cu merite deosebite în viaţa politică, economică, socială şi culturală a comunei Ţipala li se conferă titlul de “Cetăţean de onoare” al  comunei Ţipala.  Drepturile de care se bucură cetăţeanul de onoare a comunei sunt stabilite de Consiliul  comunal Ţipala în mod concret pentru fiecare persoană.

Retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” se face pentru faptele care aduc prejudicii demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice, sociale şi culturale ale comunei Ţipala.

 

23. Cetăţenii comunei Ţipala sunt în drept să participle la viaţa politică, economică, socială şi cultural-sportivă. În problemele de importanţă deosebită pentru comună, populaţia poate fi consultată prin referendum local, organizat în condiţiile Codului Electoral al RM. Consultările cetăţnilor se efectuiază şi prin adunări generale. Convocarea şi organizarea adunărilor generale se face de către primar sau consiliul local, care vor aduce la cunoştinţa locuitorilor scopul adunării, data şi locul desfăşurării. Adunarea generală este deliberativă dacă la ea participă majoritatea locuitorilor cu drept de vot şi adoptă propuneri cu majoritatea de voturi ale celor prezenţi.

Desfăşurarea adunărilor, consultarilor, audierilor publice şi convorbirilor,precum şi toate propunerile se consemnează întru-un proces-verbal, care se remite primarului sau consiliului. Acesta din urmă examinează decizia adunării, vizată de primar şi emite pe marginea ei o decizie, pe care o aduce la cunoştinţa cetaţenilor în termen de 5 zile, prin afişarea pe pnourile informative şi pagina web a localităţii.

Întrunirile convocate din iniţiativa cetăţenilor asupra problemelor de importanţă deosebită pentru comuna Ţipala se organizează şi se desfăşoară în condiţiile Legii 26/2008 privind  întrunirile şi ale Codului electoral.

 

24.  Comuna Ţipala, prin modaltăţile stabilite de lege, este în drept să adere la asociaţiile unităţilor administrative teritoriale, inclusiv internationale, să stabilească relaţii de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu alte autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi cu autorităţile similare din străinătate. Modul de aderare la organismele naţionale sau internaţionale în vederea protecţiei şi promovării intereselor comune se stabilesc şi se aprobă prin decizia consiliului local, în fiecare caz aparte.

Comuna Ţipala are încheiate acorduri de înfrăţire cu:

 • Comuna Erbiceni, judeţul Iaşi, România – anul 2008
 • Comuna Vîrteşcoiu, Judeţul Vrancea, România -  2016
 • Comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov, România – anul 2017

 25.  Statutul comunei Ţipala intră în vigoare la data publicării decizii de aprobare în Registrul de Stat al Actelor Locale.

 

 

 
Statutul comunei Ţipala© 2021 Comuna Țipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS